Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Ewidencjonowaniu podlegają:

  • przychody, w tym przychody ze sprzedaży oraz wszelkiego rodzaju pozostałe przychody,
  • zakupy, w tym zakup towarów handlowych, zakup materiałów podstawowych, a także koszty uboczne tych zakupów,
  • wydatki, które obejmują wynagrodzenia oraz wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności,
  • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest obowiązkowe dla osób fizycznych, które osiągają przychód z działalności gospodarczej będącej działalnością pozarolniczą i wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy jako formę opodatkowania tego przychodu. Obowiązek prowadzenia KPiR obejmuje również spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – podmioty, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 €.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne i rzetelne prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zapytaj o ofertę.