Prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS

Prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, aż do dnia zaprzestania jej wykonywania osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ponadto, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.

Terminy opłacania składek są uzależnione od zatrudnia w ramach prowadzonej działalności pracowników. Opłatny należy wnosić odpowiednio – do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy w ramach działalności nie zatrudnia się pracowników oraz do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy w ramach prowadzonej działalności zatrudnia się pracowników.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe i rzetelne prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS. Usługa obejmuje wyliczanie składek oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej – deklaracja ZUS DRA.