Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Zasady określające zwrot podatku VAT za materiały budowlane w roku 2014 uległy dużym zmianom, które obowiązują do dnia dzisiejszego. W konsekwencji wprowadzonych zmian prawnych możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT została bardzo ograniczona. Ograniczenia te nie dotyczą wyłącznie wieku osób uprawnionych …

Read More

Rozliczenie roczne osób fizycznych

Rozliczenie roczne osób fizycznych jest obowiązkiem, z którego musi się wywiązać każda osoba, która w danym roku osiągnęła dochód. Przy czym osobą fizyczną może być tutaj zarówno pracownik zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, jak i przedsiębiorca prowadzący …

Read More

Prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS

Prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, aż do dnia zaprzestania jej wykonywania osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i …

Read More

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej to szereg czynności obejmujących: prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów, rozliczanie miesięcznego czasu pracy pracowników, prowadzenie ewidencji urlopów, nadzór nad obowiązkowymi szkoleniami BHP pracowników, nadzór nad obowiązkowymi badaniami okresowymi pracowników, sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń, naliczanie wynagrodzeń …

Read More

Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku

Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT jest obowiązkiem zarejestrowanych czynnych podatników podatku od towarów i usług. Zależnie do zadeklarowanej na wniosku rejestracyjnym VAT-R formy rozliczania podatku VAT podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji za zakończone okresy rozliczeniowe, która stanowi posumowanie …

Read More

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Ewidencjonowaniu podlegają: przychody, w tym przychody ze sprzedaży oraz wszelkiego rodzaju pozostałe przychody, zakupy, w tym zakup towarów handlowych, zakup materiałów podstawowych, a także koszty uboczne tych zakupów, …

Read More